https://www.mdes.go.th/about

โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัด

 

Diagrame-PersonnelChart-Personnel.jpg

 

หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

  1. ​บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สำคัญและจำเป็น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
  2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
  3. บริหารการจัดทำสำมะโน การสำรวจด้วยตัวอย่าง และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่
  4. ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำ การประยุกต์ใช้ในการจัดทำสถิติในระดับพื้นที่
  5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  6. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย