วิสัยทัศน์สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

วิสัยทัศน์

            "เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ"

พันธกิจ

        1. จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ

        2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

        3. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

        4. บูรณาการเชื่อมโยงสถิติและข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกับมาตรฐานสากล

        5. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

        6. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล