จังหวัด

แนวทางปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดปัตตานี

ของนายวีรพงศ์  แก้วสุวรรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

"สานงานต่อ ก่องานใหม่ ร่วมใจพัฒนา นำพาปัตตานีสู่สันติสุข"

แนวทางปฏิบัติงาน 

1. น้อมนำศาสตร์พระราชา

-ยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ "รู้ รัก สามัคคี"

-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-หลักการทรงงาน 23 ข้อ

-องค์ความรู้ 6 มิติ

2.ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล คสช.กระทรวงมหาดไทย กอ.รมน.ภาค4 และศอ.บต.

สานงานต่อ

ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 17 แผนงาน/โครงการ

ด้านสังคม จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 แผนงาน/โครงการ

ก่องานใหม่

-ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองสาย มอ.ปัตตานี

-ขยายช่องจราจร สาย 410 ปัตตานี-ยะลา

-จัดตั้งศูนย์สงเคราะหืราษฎรประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

-ผลักดันโครงการจัดตั้งสถานีบริการแก๊ส NGV

นำพาปัตตานีสู่สันติสุข

"งานสัมฤทธิ์ผล  ประชาชนพึงพอใจ"

ร่วมใจพัฒนา

"ปลดคอเสื้อ และใช้คอเสื้อเดียวกัน คือกรมจังหวัด " ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอแนะนำพาปัตตานีสู่สันติสุข

โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย

ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้มั่นคง

ด้านสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข

ด้านความมั่นคง เหตุการณืความไม่สงบลดลงและประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐ

ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน