การบริหารงาน

การดำเนินงาน

     ♥ แผนดำเนินงานประจำปี

          - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

     ♥ รายงานกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

          - รายงานกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รอบที่ 1 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

          - รายงานกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รอบที่ 2 (เม.ย. 64 - ก.ย. 64)

     ♥ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

          - รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 1 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)

          - รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)

การปฏิบัติงาน

     ♥ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          - คู่มือการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

     ♥ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

          - Service mind

          - คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

     ♥ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          - จำนวนผู้รับบริการรายเดือน รอบที่ 1 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

     ♥ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

          - รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563

     ♥ E-Service

          - เว็บบอร์ด

          - E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - Facebook สำนักงานสถิติ  จังหวัดปัตตานี