คุณธรรมจริยธรรม

     ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณี การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

    ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          

           จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

                  สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานสถิติตามหลักวิชาการ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงาน ทรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางในต่อสาธารณะในความเป็นมืออาชีพทางด้านสถิติ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 78 และ 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กำหนดข้อบังคับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2533 ไว้ดังนี้

 

รายละเอียดทั้งหมด