การพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่

การพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่

โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่จังหวัดปัตตานี

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

- ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดปัตตานีครั้งที่1/2560 วันที่23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 ณ ห้องลังกาสุกะ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

• รายงานการประชุม

- ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดปัตตานีครั้งที่2/2560 วันที่14 มีนาคม 2560 ณ ห้องลากาสุกะ ชั้น2ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

• เอกสารการประชุม

รายงานการประชุม

MindMap และ Datamapping ข้าว

• MindMap และ Datamapping ท่องเที่ยว

• MindMap และ Datamapping ผู้สูงอายุ

• MindMap และ Datamapping ขยะ

• Infographic ข้าว

 Infographic ท่องเที่ยว

• Infographic ผู้สูงอายุ

Infographic ขยะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี ปี 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1: เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการประมงจากฐานอุตสาหกรรมการเกษตร การค้าและการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาและสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยวและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน