ข้าว

mind map rice22

VC1 การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร
-ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก
-พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน
-พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน
-พื้นที่ที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขต             

-จำนวนแหล่งน้ำชลประทาน
VC2 การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน
-
จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด(ครัวเรือน)
-เนื้อที่เพาะปลูกข้าว(ไร่)
-เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าว(ไร่)
-ผลผลิตข้้าวเฉลี่ยรายปี(กิโลกรัม)

-ราคาข้าวเปลือกไม่แยกประเภทเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
-ต้นทุนในการปลูกข้าวนาปี(บาท/ไร่)

-เกษตรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสามชิกแปลงใหญ่(ราย)
-พื้นที่ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่(ไร่)

-การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนรายปีของผู้ปลูกข้าว(ครัวเรือน)
-พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP
-ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

-เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP
-ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

-ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน(GAP)
VC3 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันการเกษตร
-จำนวนสหกรณ์การเกษตร 
-จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

-จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
-จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

VC4 การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า
-จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์และโรงสีเอกชน 
-พื้นที่ลานตากข้าวของชุมชนและสหกรณ์

-ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณ์ที่เกี่ยวข้อง
VC5 การขนส่งสินค้าและการจัดการ
-ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก
-ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทางวิธีการขนส่ง

-โกดังหรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน
VC6 การพัฒนาระบบตลาด
-มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด 
-บรรจุภัณฑ์ที่ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง 

 

 

 

VC1 :การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร