การท่องเที่ยว

mind map travel22
VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว
-จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
-
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
-ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
-
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
-รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด
-จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
-จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด
-จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน
-จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home stay/guest home ที่ได้รับมาตรฐาน
VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร  
-รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  
-จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้ความรู้   
-จำนวนมัคคุเทศน์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว 
VC3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว/ทรัพยากร  
-จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 
-จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว 
-จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร
VC4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว   
-ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด   
-จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ   
-จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ  
-ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน  
-ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
VC5 พัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยว   
-จำนวนร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข   
-จำนวนสินค้าของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น OTOP 5 ดาว    
-มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP)ของจังหวัด     
VC6 พัฒนาการตลาด  
-รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
-รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจ