ผู้สูงอายุ

mind map elderly22

VC1 การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ
-จำนวนประชากรทั้งจังหวัด
-จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด
-จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
-จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน
-จำนวนผู้สูงอายุที่ไดัรับเบี้ยยังชีพ
-จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
-จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการและจิตเวช
-จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย
-จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง
-จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส
-จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก
-จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก
-จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน
VC2 จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้ 
-จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
-จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้
-จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
-จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆเช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการเป็นต้น(คน)
-จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายนได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
-จำนวนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีผู้ดูแล ไม่มีรายได้และสมควรได้รับความช่วยเหลือ
-จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและต้องมีภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน
VC3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ
-จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน
-จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤฆติกรรมที่พึ่งประสงค์
-จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรนัง ติดเตียง/ติดบ้าน
-จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน
-จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์
-จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุ่นแรงทางร่างกายและจิตใจ