ขยะ

mind map garbage 22
VC1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ 
-ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
-ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
-ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปจำกัด 
-ปริมาณขยะสะสม
-ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง 
-ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
-จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ
-จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

-จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษลดลง  
-ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน
-ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น(เที่ยว/ต่อวัน) 
-พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ
-ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ

VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะแปรรูปขยะ
-จำนวนสถานที่กำจัดขยะ
-จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น
-จำนวนอปท.ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
-จำนวนครัวเรือนที่มีการบำบัดน้ำเสีย
-จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
-จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้ 
-จำนวนร้านรับซื้อของเก่า
-จำนวนชุมชน/พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ      
-จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริการจัดการขยะ
-พื้นที่ที่มีปัญหาขยะในการบริหารจัดการ 
-จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือ
VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ
-จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ     
-ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
 -แผนงาน/โตรงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด
-แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง 
-จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ