เนื้อหา

ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง)จังหวัดปัตตานี

   รายการข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 
Mind 
map

ผังสถิติ
ทางการ/ชุดข้อมูลกลาง

Meta
data
(ร่าง)

วิเคราะห์และ
สรุปสถานะ
การณ์

Info
graphic
rice1 ea9188afc3a3d5b4965995e189148cac phung metadata spreadsheet-28205 960_720 infographic1
travel1 ea9188afc3a3d5b4965995e189148cac  phung metadata spreadsheet-28205 960_720 infographic1
old1 ea9188afc3a3d5b4965995e189148cac phung metadata  spreadsheet-28205 960_720   infographic1

 

garbage1 ea9188afc3a3d5b4965995e189148cac phung metadata spreadsheet-28205 960_720 infographic1