เนื้อหา

ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์ จังหวัดปัตตานี

   ชุดข้อมูล

ผังสถิติ
ทางการ

วิเคราะห์และ
สรุปสถานะ
การณ์

Info
graphic
fisherman phung spreadsheet-28205 960_720 infographic1
halal phung spreadsheet-28205 960_720 infographic1
 munkong phung spreadsheet-28205 960_720   infographic1
garbage river phung spreadsheet-28205 960_720 infographic1