สถิติน่าสนใจในจังหวัด

 

สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี

สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี 2560

สรุปผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2560

    

32 ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2559

 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2560

สถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560

สถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2560

สถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2560

สถิติประชากรและเคหะ พ.ศ.2559

สถิติชายและหญิงพ.ศ.2559

 

 

 

สถิติการเกษตร พ.ศ. 2559