สถิติน่าสนใจในจังหวัด

 

   สรุปผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2560

          

    32 ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2559

 

 มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ พ.ศ.2559

 

 สถิติชายและหญิง จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2559

 

 ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560