สำรวจภายในจังหวัด

 

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1/2561

                                                         

รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานมหกรรมสมโภชเจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561

    

 

 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมแข่งขันวิ่ง ปัตตานีมาราธอน 2561

                                                       

รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประฃาชนเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี2561                                                                                                       

 

ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2558 - 2559

                          

ผลการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2560     

                           

รายงานสถิติจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2560

 

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558

  

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2560

                 

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2560

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2560

                                      

 รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสรวม พ.ศ. 2560

  

รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2560

 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560

 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2559