สำรวจภายในจังหวัด

ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2558 - 2559

                          

ผลการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2560     

                           

รายงานสถิติจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2560

 

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558

  

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2560

                 

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2560

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2560

                                      

 รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสรวม พ.ศ. 2560

  

รายงานผลการสำรวจแรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2560

 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560

 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2559