สำรวจภายในจังหวัด

ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2558 - 2559

              

 ผลการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2560     

                                                       

รายงานสถิติจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2560

 

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558