ประชาสัมพันธ์โครงการ

 

   โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

                

โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2561

โครงการสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561

 โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรีอน พ.ศ. 2561

 โครงการสำรวจภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561

 

 โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561

 โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561