ประชาสัมพันธ์โครงการ

 

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

 

 

                

โครงการสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561

 โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรีอน พ.ศ. 2561

 

 

 โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561