ประชาสัมพันธ์โครงการ

 

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

 

 

   โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

                

โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2561

โครงการสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561

 โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรีอน พ.ศ. 2561

 โครงการสำรวจภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561

 

 โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561

 โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561