การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

     ♥ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          - งบประมาณ 2564

     ♥ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

          - รายงานการบริหารงบประมาณ

          - รายงานงบทดลอง 

     ♥ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     ♥ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     ♥ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          - เดือนมีนาคม 2564

          - เดือนกุมภาพันธ์ 2564

          - เดือนมกราคม 2564

          - เดือนธันวาคม 2563

          - เดือนพฤศจิกายน 2563

          - เดือนตุลาคม 2563

     ♥ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผลการจัดหาพัสดุรายเดือน

          - เดือนมีนาคม 2564

          - เดือนกุมภาพันธ์ 2564

          - เดือนมกราคม 2564

          - เดือนธันวาคม 2563

          - เดือนพฤศจิกายน 2563

          - เดือนตุลาคม 2563

     ♥ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

          - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563