สถิติวันนี้/รอบรู้สถิติ

วิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี
เข้าถึงข้อมูลสถิติผ่าน app thai stat
ภาวะการว่างงานจังหวัดปัตตานีลดลง
แรงงานนอกระบบกับการทำงานในจังหวัดปัตตานี
ประชากรจังหวัดปัตตานี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติ ครั้งที่ 1/2561
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดปัตตานี ฉบับที่ 2

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2561


ระเบียบวาระการประชุม

ร่างแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี ฉบับที่ 2


เอกสารนำเสนอการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2561