สถิติวันนี้/รอบรู้สถิติเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2563
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2562
 - เอกสารประกอบการประชุม Power Point
 - ระเบียบวาระการประชุม
 - บทวิเคราะห์

วิเคราะห์สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดปัตตานี

อินโฟสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดปัตตานี

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพื้นที่ย่อยจังหวัดปัตตานี
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562
วิเคราะห์สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดปัตตานี
Infographic ความดันโลหิตสูง "ฆาตกรเงียบ" คร่าชีวิตคนปัตตานี
สถานะข้อมูลตามแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (ข้อมูลพื้นฐาน,ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์)
สถานะข้อมูลระดับพื้นที่ย่อย (Data set) ระดับตำบล
วิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี
เข้าถึงข้อมูลสถิติผ่าน app thai stat
ภาวะการว่างงานจังหวัดปัตตานีลดลง
แรงงานนอกระบบกับการทำงานในจังหวัดปัตตานี
ประชากรจังหวัดปัตตานี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติ ครั้งที่ 1/2561
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดปัตตานี ฉบับที่ 2

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2561


ระเบียบวาระการประชุม

ร่างแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี ฉบับที่ 2


เอกสารนำเสนอการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2561