• กิจกรรมสังสรรค์สามัคคี

  กิจกรรมสังสรรค์สามัคคี

 • คุณธรรมและความโปร่งใส

  คุณธรรมและความโปร่งใส

 • อุ่นไอรัก

  อุ่นไอรัก

 • สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี 2560

  สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี 2560

 • สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี

  สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี


   

วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดปัตตานี

สถานการณ์ "ขยะมูลฝอยชุมชน" จังหวัดปัตตานี

ผู้สุงอายุจังหวัดปัตตานีกับการทำงาน

การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

การนำตัวชี้วัด SDGs ประกอบการจัดทำโคงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 

 Infographic ที่น่าสนใจ

 

 

 รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561

รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันวิ่ง ปัตตานีมาราธอน 2562

 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน "มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2562