ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

   p16ข่าวประชาสัมพันธ์

          pic3 Infographic การจัดตั้งข้อมูลข่าวสารของราชการ

          pic3 แผนพับพระราชบัญญัติข้อมูลข้าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 p16ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

  p16ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

          pic3 โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

          pic3 อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

          pic3 สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

          pic3 กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

  p16ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

          pic3 ผลการพิจารณาฯ/คำวินิจฉัย ม.9(1)

                 pic2 ผลการพิจารณา

                 pic2 คำวินิจฉัย

          pic3 นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

          pic3 แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

          pic3 คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

          pic3 สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9(5)

                 pic2 สิ่งพิมพ์ที่ผลิตเพื่อจำหน่าย/แจก

          pic3 สัญญาสัปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

          pic3 มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย กฏหมาย หรือ มติ ครม ม.9(7)

                pic2 มติคณะกรรมการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

                pic2 มติคณะรัฐมนตรี

          pic3 ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

                pic2 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

                pic2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)

                pic2 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

                     p17 การจัดหาพัสดุ

                     p17 การให้บริการประชาชน

                     p17 การบริหารงานของหน่วยงาน

                     p17 การบริหารงบประมาณ

                     p17 การบริหารงานบุคคล

                     p17 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

                     p17 รายงานสรุปผลการประเมินหมู่บ้าน/ครัวเรือนจัดการโควิด-19จังหวัดปัตตานี

               pic2 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

               pic2 ที่สาธารณะประโยชน์

               pic2 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

               pic2 ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาอนุมัติ

               pic2 รายงานผลการตรวจสอบอาคาร

          pic3 สัญญาอื่นๆ

          pic3 เอกสารอื่นที่ต้องรายงาน

          pic3 ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

   p16การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ

          pic3 แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจและสรุปผล

          pic3 สถิติผู้เข้าใช้บริการ

          pic3 กระดานถาม ตอบ ข้อคิดเห็น