ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 

1. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

   1.1 โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

         - ประกาศ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

         - กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

   1.2 อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

   1.3 สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

   1.4 กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

2. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

   2.1 ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

   2.2 นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

   2.3 แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

   2.4 คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

   2.5 สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9(5)

   2.6 สัญญาสัปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

   2.7 มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย กฏหมาย หรือ มติ ครม ม.9(7)

        - มติคณะกรรมการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

        - มติคณะรัฐมนตรี

   2.8 เกณฑ์มาตรฐาน ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ม.9(8)

   2.9 สัญญาอื่นๆ

   2.10 เอกสารอื่นที่ต้องรายงาน

   2.11 ข้อมูลข่าวสารที่หน้าสนใจ

3. การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ

   3.1 แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจและสรุปผล

   3.2 สถิติผู้เข้าใช้บริการ

   3.3 กระดานถาม ตอบ ข้อคิดเห็น