กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

 

                        

      1.4 กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

        - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

        - กฏกระทรวงว่าด้วยการสำรวจตัวอย่างหรือสำมะโนประชากรเคหะ พ.ศ.2553

        - พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

        - พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2559

        - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

        - มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564)

        - ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล