คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

คู่มือการให้บริการด้วยใจ

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติปี 2560

คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน การปฏิบัติหน้าที่ราชการแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559

คู่มือการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ

คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการระบบสถิติ

- คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019