มติคณะรัฐมนตรี

 

คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีจำนวน 5 คณะ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีวันที่มีมติ 27/09/2559

- ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2560

- ผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. 2559)

- ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564)

- แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานสถิติแห่งชาติ

- ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2559

- ผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558