คุณธรรมและความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   ♥ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   ♥ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     - กรณีร้องเรียนเป็นจดหมาย ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ไปที่สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

     - กรณีร้องเรียนทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลข 073-349-443,073-331-084

     - กรณีร้องเรียนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ http://pattani.nso.go.th หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     - กรณีร้องเรียนด้วยตนเอง สามารถมาร้องที่ สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ชั้น 2                ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

    ♥ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    ♥ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

    ♥ รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

       - รอบที่ 2/63 (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)

       - รอบที่ 1/63 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)

     ♥ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง เจตจำนงสุจริตจังหวัดปัตตานี

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณี การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง นโยบายต่อต้านการับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี        (พ.ศ.2560- 2564)

จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

อ่านต่อ...