แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

     ♦ แผนแม่บท

          - แผนแม่บทสถิติประเทศไทย พ.ศ.2564 - 2558

     ♦ แผนยุทธศาสตร์

          - แผนยุทธศาตร์การพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ. 2554 - 2556

     ♦ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

          - แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2662 - 2565

     ♦ แผนการปฏิบัติราชการ

          - แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

     ♦ แผนการปฏิบัติงาน

          - แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

     ♦ แผนพัฒนาบุคลากร

          - แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

     ♦ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

          - แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ประจำปีงบประมาณ 2564

          - Strategy Map