เนื้อหา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563