เนื้อหา

การจัดหาพัสดุ

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดหาพัสดุ

- รายงานการขอซื้อขอจ้าง

- ผลการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดหาพัสดุ

- รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ

- รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน 

- รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.