เนื้อหา

การให้บริการประชาชน

- หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน

- เอกสารและคู่มือการปฎิบัติงานของบุคลากร ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม(๑)

- สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน

- หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ

- รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

- รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน