เนื้อหา

การบริหารงานของหน่วยงาน

- โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

- แผนปฎิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

- ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฎิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน

- คู่มือการปฎิบัติงานตาม (๔)

- รายงานผลการปฎิบัติงานตาม (๓)