เนื้อหา

การบริหารงบประมาณ

- แผนงาน โครงการและงบฯ ประจำปีของหน่วยงาน

- หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯ แต่ละแผนงาน/โครงการ

- รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

- รายงานการประเมินผลการรายงานใช้จ่ายงบฯ ประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน

- รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน งบฯ ของ สตง.