เนื้อหา

การบริหารงานบุคคล

- หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลกรเอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลการคัดเลือก/สรรหาตาม (๑)

- มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร

- หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

- รายงานการประเมินผลตาม (๔)และ(๕)