เนื้อหา

การติดตามและการประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน

- หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปี

- รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฎิบัติงานประจำปี

- รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปี

- รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบของ สตง.