• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือน เม.ย. 64

  การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือน เม.ย. 64

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ

 • ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย

 ช่องทางการตอบแบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/6qs6o2

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/6qs6o2